Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Nisan Yönetim Danışmanlığı Turizm Sanayi ve Tic. AŞ, Tu Casa Gelidonya Hotel (“NİSAN A.Ş.”) olarak çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve NİSAN A.Ş. ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

1)  Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında NİSAN A.Ş., kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak NİSAN A.Ş.’nin kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

2)  NİSAN A.Ş. Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

NİSAN A.Ş. bünyesinde çalışanlara ait kişisel veriler, misafirlere ait kişisel veriler, NİSAN A.Ş. ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren kişilere ait kişisel veriler ve kanuna uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
 • doğru ve gerektiğinde güncel olarak;
 • belirli, açık ve meşru amaçlar ile;
 • işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; ve
 • ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

3)  Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?

NİSAN A.Ş. tarafından çalışanların, misafirlerin ve ilgili diğer kişilerin adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi/belge ve fotoğraf gibi kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

 • Taraflar arasında kanuna uygun bir konaklama sözleşmesi veya iş akdi kurulması için yasal ve uygulamadan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi;
 • İlgili mevzuatta düzenlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunulması;
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yasalardan kaynaklı olarak NİSAN A.Ş.’nin denetlenmesi amacıyla yapılacak teftişlerde yetkili kişilerin görevlerini yerine getirebilmesi;
 • NİSAN A.Ş.’ye ait web sitesinin ve diğer yazılım uygulamalarının hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi;
 •  Kişilerin kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği web sitesi ve diğer yazılım uygulamaları gibi mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi;
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
 • NİSAN A.Ş. tarafından ilgili kişilerin banka hesaplarına yapılan ödemeler kapsamında hesap bilgisi ve sistemde kayıtlı diğer bilgilerin güvenli ortamda saklanması; ve
 • NİSAN A.Ş.’nin işbirliği içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışanların, misafirlerin ve ilgili diğer kişilerin bilgilerinin ve faaliyetlerin paylaşılması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair izninizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve bu konudaki rızanızı geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, konaklama esnasında tarafınızca ibraz edilen bilgi ve belgeler kapsamında, toplanması zorunlu olan veriler dışındaki veriler için izniniz doğrultusunda, oteldeki ön büro çalışanları tarafından veya NİSAN A.Ş.’ ye ait web site/siteleri, internet üzerinden doldurulan/doldurulacak veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan iş başvuru formları, mobil uygulamalar, diğer yazılım uygulamaları , stand çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla, NİSAN A.Ş. ile kurulan ilişki çerçevesinde yasal gereklilikler dolayısıyla sözlü veya yazılı olarak toplanır.

5) Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır

NİSAN A.Ş. kural olarak misafirlere, çalışanlara ve verisi işlenen diğer kişilere ait kişisel verileri sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.

Bununla birlikte yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne; finansal planlama ve hesaplama yapılması ile şirketler hukukundan kaynaklanan gereksinimlerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye'de ve/veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi ve kuruluşlar ile NİSAN A.Ş.’nin iştirakleri, bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlara mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

6) KVKK uyarınca NİSAN A.Ş.’nın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde NİSAN A.Ş., açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda;
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumunda;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda; ve/veya
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda.

7)  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme;
 • İşlenmişse bilgi talep etme;
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme;
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (v) ve (vii) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız. KVKK’ nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan NİSAN A.Ş.’ ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede NİSAN A.Ş.’ye yapılacak başvurular yazılı olarak şahsen, noter kanalıyla veya gelidonya@tucasahotels.com adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası, NİSAN A.Ş.tarafından yürütülen internet site/siteleri ve/veya mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet site/siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç Unsuru: Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir

Ticari Çerezler: İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Üçüncü Parti Çerezler:  NİSAN A.Ş. internet site/siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Çerez İzinleri: NİSAN A.Ş. internet site/siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme NİSAN A.Ş. internet site/siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir.

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

NİSAN A.Ş. ; işbu Politika ’da kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.